Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Thứ năm - 20/01/2022 09:11
Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng
Hậu Giang ngày càng phát triển. Ảnh: LÝ ANH LAM
Hậu Giang ngày càng phát triển. Ảnh: LÝ ANH LAM
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bám sát phương hướng công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hậu Giang đã triển khai thực hiện nhiệm vụ này một cách khoa học, nghiêm túc, bài bản; phát huy được sức mạnh đoàn kết của toàn dân, thực hiện đạt kết quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế...
Tăng cường, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng
Xác định “Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác”, “chính trị là đức, chuyên môn là tài”, “đức là gốc” nên cán bộ, đảng viên tỉnh nhà luôn coi trọng giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng trong mọi hoàn cảnh để lao động, sáng tạo, cống hiến, phục vụ Nhân dân.
Các cấp ủy đảng đã kịp thời giáo dục trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền ra dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững các nguyên tắc hoạt động của Đảng; cán bộ, đảng viên đặt lợi ích tập thể, Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả trong cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Tỉnh cũng đã kịp thời đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng tăng cường hội nghị trực tuyến, truyền hình trực tiếp đến cơ sở phù hợp điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tỷ lệ đảng viên tham gia học tập luôn đạt trên 98%). Hệ thống tuyên giáo các cấp đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác tư tưởng và đạt nhiều kết quả.
Các cấp, các ngành rất tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy luôn đúng đắn, kịp thời; nhấn mạnh thành tựu đất nước, quê hương có được như hôm nay xuất phát từ các đường lối, chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp.
Công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời. Giáo dục lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn; hầu hết các cơ sở đào tạo đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm triển khai, nhất là việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp đảm bảo tính sát thực tế, khả thi cao…
Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức
Về lĩnh vực này, Hậu Giang triển khai sâu rộng trong Đảng bộ các quy định về nêu gương của Trung ương và tỉnh. Đó là: Quy định số 101 ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55 ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08 ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Tỉnh ủy cũng đã ban hành và được thực hiện đến nay Quy định 1972 ngày 23-5-2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; trước đó, ngày 10-12-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Chỉ thị 05 về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai dân chủ, để tiếp tục giáo dục ý thức trách nhiệm trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên.
Việc cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn về nêu gương ở các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị được thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, giúp cán bộ, đảng viên hiểu thấu đáo, nắm vững nội dung nêu gương; có tác dụng rất lớn trong nhận thức, hành động nêu gương sáng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng hình ảnh con người Hậu Giang thêm “Đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động”.
Quan tâm hơn công tác tổ chức, cán bộ
Tháng 10-2020, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành công, công tác cán bộ đã sớm được kiện toàn; sang năm 2021, sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác này được kiện toàn lần nữa để hệ thống chính trị hoạt động đồng bộ.
Thực hiện định hướng “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Trung ương Đảng khóa XIII, năm 2021, công tác sắp xếp, kiện toàn và phân công nhiệm vụ đối với các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện kịp thời, đúng quy định, cán bộ được giao nhiệm vụ mới đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, năng lực cao để thực hiện nhiệm vụ.
Các cấp ủy đảng cũng đã cụ thể hóa Đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm. Trong năm đưa đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính 660 đảng viên; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng cho 80 đồng chí; phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng theo hướng chất lượng, hiệu quả, kết nạp 540 đảng viên. Song song đó, chính sách cán bộ thực hiện đầy đủ; làm đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.
Cũng trong năm, Hậu Giang tiếp tục làm tốt tinh giản bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18 của Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Cụ thể, từ ngày 30-6-2017 đến 30-6-2021, Hậu Giang thực hiện sắp xếp bộ máy từ 207 phòng chuyên môn còn 109 phòng chuyên môn, giảm 62 cấp phó; sắp xếp 16 chi cục trực thuộc sở còn 13 chi cục, giải thể các phòng chuyên môn thuộc chi cục, giảm 55 phòng thuộc chi cục, giảm 23 phó phòng thuộc chi cục và tương đương…
Khẳng định rằng, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, nhất là củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên.
Kiểm tra, giám sát có hiệu lực, hiệu quả
Đòi hỏi của Đảng đối với công tác này phải hiệu lực, hiệu quả đã được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ở tỉnh thực hiện nghiêm.
Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đã kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, phù hợp; chọn đúng đối tượng; quan tâm kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Quan tâm mở rộng giám sát chuyên đề; chủ động nắm chắc tình hình người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm…
Liên tục nhiều năm qua, Hậu Giang đưa vào Chương trình công tác năm của Tỉnh ủy chỉ tiêu về kiểm tra, giám sát chuyên đề “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra” và hàng năm đều thực hiện rất tốt, góp phần ngăn ngừa, kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật. Trong năm 2021 đã kiểm tra trên 9.400 đảng viên, tổ chức đảng; giám sát chuyên đề hơn 700 đảng viên, tổ chức đảng; xử lý kỷ luật 156 đảng viên…
Kết hợp với kiểm tra, giám sát là thanh tra, kiểm tra để điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm tham nhũng để góp phần giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm.
Dân vận, Mặt trận, đoàn thể tích cực
Công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở. Các cấp ủy đã triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền về ý nghĩa ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng và vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Nhiều mô hình thi đua yêu nước, dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện chất lượng; phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ Nhân dân. Các phong trào thi đua, cuộc vận động trong tổ chức tôn giáo, chức sắc đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Tổ chức thành công 2 cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với chuyên gia, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên; cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, từ đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc.
Năm qua, Mặt trận, các đoàn thể còn rất tích cực tham gia giải quyết các vấn đề được Nhân dân quan tâm; tổ chức hàng ngàn hoạt động thiết thực phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, vùng cách ly y tế, hỗ trợ trên 68 tỉ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc, MTTQ, các cấp đoàn thể trong tỉnh vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn trên 32 tỉ đồng...
***
Kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang năm 2021 góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị trong cán bộ, đảng viên, nội bộ đoàn kết hơn; niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ càng được củng cố vững chắc.
Năm 2022 được dự báo tiếp tục có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Chương trình công tác của Tỉnh ủy Hậu Giang xác định mục tiêu đầu tiên là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...”. Trọng tâm trước nhất là phải luôn giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng của cán bộ trong mọi hoàn cảnh để “mở đường” thực hiện đồng bộ nhất, hiệu quả nhất nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 

Tác giả bài viết: TRÍ THỨC

Nguồn tin: Báo Hậu Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây