Các Tổ chức thành viên và Hội viên từ năm 2012 đến tháng 4/2017

THỐNG KÊ
Các Tổ chức thành viên và Hội viên từ năm 2012 đến tháng 4/2017
 
STT Tên Hội hữu nghị Đầu nhiệm kỳ Cuối nhiệm kỳ
Năm Ban Chấp hành Chi hội Hội viên Năm Ban Chấp hành Chi hội Hội viên
1 Việt Nam - Liên Bang Nga 2012 05 4 111 2016 09 6 355
2 Việt Nam - Cuba 2012 05   25 2017 09   55
3 Việt Nam - Hàn Quốc 2013 03   98   09   98
4 Việt Nam - Trung Quốc   05   23 2016 08   75
5 Việt Nam - Campuchia   05   05 2016 07   65
6 Việt Nam - Nhật Bản   05   14 2017 07   77
7 Việt Nam - Lào   05   20 2017 09   61
  Tổng cộng   33   296   58   786
 
Phụ chú: - 2 Hội Đại hội 2 kỳ (Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba.
                - 5 Hội Đại hội 1 kỳ (Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Campuchia,
Việt Nam - Lào).
* Hội hữu nghị VN- Liên Bang Nga gồm 6 chi hội:
+ Chi hội Sở TT&TT: 40                     + Chi hội Đài PT&TH Hậu Giang: 70                 + Chi hội Công An tỉnh: 20
+ Chi hội Báo Hậu Giang: 30             + Chi hội Trường CĐCĐ Hậu Giang: 100          + Chi hội Sở VH, TT&DL: 95
 
 

 
 
Giới thiệu chung về các tổ chức thành viên (Hội)
 
I. Tổ chức thành viên và tiêu chuẩn tổ chức thành viên
1. Tổ chức thành viên chính thức:
Là các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật.
2. Tổ chức thành viên liên kết, danh dự:
- Tổ chức thành viên liên kết là các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại tỉnh Hậu Giang, có đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp, được Ban Chấp hành Liên hiệp xem xét, công nhận là tổ chức thành viên liên kết.
- Tổ chức thành viên danh dự là các tổ chức tại tỉnh Hậu Giang không có điều kiện trở thành tổ chức thành viên chính thức của Liên hiệp, tán thành Điều lệ Liên hiệp, tự nguyện xin gia nhập vào Liên hiệp, được Ban Chấp hành Liên hiệp công nhận là tổ chức thành viên danh dự.
II. Quyền của tổ chức thành viên
1. Được Liên hiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật; được giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động và bảo vệ các quyền lợi chính đáng trong phạm vi quyền hạn và khả năng của Liên hiệp.
2. Được Liên hiệp cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp, được tham gia các hoạt động do Liên hiệp tổ chức.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Liên hiệp theo quy định của Liên hiệp; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp.
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Liên hiệp theo quy định của Liên hiệp.
5. Được khen thưởng theo quy định của Liên hiệp.
6. Tổ chức thành viên liên kết, tổ chức thành viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như tổ chức thành viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Liên hiệp và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Liên hiệp.
III. Nghĩa vụ của tổ chức thành viên
1. Chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết của Liên hiệp, chấp hành sự lãnh đạo, hướng dẫn về tổ chức, nhân sự lãnh đạo tổ chức thành viên, về chủ trương, phương hướng hoạt động và chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Liên hiệp.
2. Thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp; phối hợp và hỗ trợ các tổ chức thành viên khác trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
3. Bảo vệ uy tín của Liên hiệp, không được nhân danh Liên hiệp trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Liên hiệp phân công bằng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Liên hiệp.
5. Đóng góp nguồn lực cho hoạt động chung của Liên hiệp theo khả năng.
IV. Thủ tục, thẩm quyền thành lập tổ chức thành viên; thủ tục ra tổ chức thành viên
1. Thủ tục, thẩm quyền thành lập tổ chức thành viên:
- Các tổ chức thành viên tự nguyện tham gia Liên hiệp làm đơn theo quy định của Ban Thường vụ.
- Đơn xin gia nhập được Ban Thường vụ Liên hiệp xem xét và công nhận bằng văn bản. 
2. Thủ tục ra tổ chức thành viên: 
- Tổ chức thành viên tự nguyện xin ra khỏi Liên hiệp nộp đơn cho Ban Thường vụ Liên hiệp xem xét và ban hành quyết định đình chỉ tư cách tổ chức thành viên.
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây