ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ tư - 22/06/2022 14:23
ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo
Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay là rất khó khăn, phức tạp và không khoan nhượng. Trong bối cảnh tình hình mới, Đảng ta luôn coi trọng nâng cao đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Vì vậy, việc nhận thức sâu sắc nội dung và có các phương thức, hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề có tính hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện nay.
Công tác tuyên truyền là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chính sách về vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ và nhân quyền…
 Đổi mới công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là tính tất yếu khách quan, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như: Luật Xuất bản năm 2012, Luật Báo chí năm 2016, Luật An  ninh mạng năm 2018… làm cơ sở pháp lý quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đồng thời, Ðảng ta xác định việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của mọi công dân.      
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thời gian qua còn nhiều hạn chế:
Một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn mang tính hình thức, thụ động, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này.
Nội dung tuyên truyền còn dàn trải, cứng nhắc; phương thức tuyên truyền chậm đổi mới, đơn điệu, nặng về truyền đạt lại thông tin, chủ yếu độc thoại, chưa thực hiện tốt thông tin hai chiều nên đã không sát dân, không nắm chắc, nắm kịp thời tâm tư, nguyện vọng của dân. Bên cạnh đó, việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong người dân… Đây là những yếu tố để kẻ địch tận dụng tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch với Đảng và Nhà nước ta. 
Nguyên nhân của tình trạng trên do một số cấp ủy đảng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền; thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.
Một số đảng viên chưa thật sự chủ động, tích cực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đối với nhân dân trên địa bàn nơi cư trú. Có địa phương, đơn vị công tác quản lý nhà nước về vấn đề xã hội còn nhiều hạn chế, yếu kém do tầm nhìn, trình độ năng lực của cán bộ hoặc do tác động những tiêu cực khác đang tác động lên đời sống xã hội, niềm tin của nhân dân…
Giải pháp nâng cao hiệu quả phương thức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:
Một là, thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; gắn với tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể.
Hai là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá cách mạng Việt Nam; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai...
Để nắm tình hình có hiệu quả, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, các lực lượng bao gồm: Ban Chỉ đạo 35, Nhóm Cộng tác viên 35 cần sử dụng tổng hợp các phương tiện, biện pháp; thường xuyên rà quét, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung phức tạp, các đối tượng viết bài trên những trang mạng khai thác thông tin trên các trang web, blog để xác định được đối tượng sở hữu, quản lý bài viết và đề xuất biện pháp kịp thời xử lý.
 
2
Các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội để tung tin giả, sai sự thật tạo hoài nghi trong dư luận quần chúng nhân dân trong đại dịch Covid-19
(nguồn ảnh mạng)
Ba là, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng, phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh.
Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tích cực thông tin và tăng cường đối thoại với nhân dân; chủ động, linh hoạt tham gia các vấn đề cụ thể của xã hội. Thường xuyên duy trì, thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan chức năng, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bốn là, Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên môn cần triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ xem Internet, mạng xã hội vừa là công cụ, phương tiện quan trọng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vừa là một kênh thông tin để nắm bắt kịp thời về tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới. 
Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; khắc phục sự thờ ơ, đứng ngoài cuộc, cho đây là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn.
Sáu là, thực hiện có hiệu quả phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, chú trọng tuyên truyền và khuyến khích chia sẻ, bình luận gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm định hướng dư luận và cổ vũ, động viên mọi người tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.
Bảy là, đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phải đề cao ý thức, trách nhiệm, thiết thực, lành mạnh; bình tĩnh chọn lọc và kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán những thông tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống, cá nhân vi phạm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật nội bộ và đưa thông tin sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng. Khi phát hiện vi phạm phải báo cáo với cơ quan chức năng biết để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định.
          Tám là, kiện toàn và tăng cường đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại cho đội ngũ tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Xây dựng lực lượng đấu tranh nòng cốt theo hướng tinh gọn, đủ mạnh. Lực lượng này phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ; được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các cuộc họp quan trọng, cần thiết của cấp ủy và các ngành có liên quan theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Các cơ quan ngôn luận, báo chí chủ động tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận, đấu tranh ngăn chặn, phản bác từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của toàn dân.
Phải chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền. Lựa chọn đội ngũ cán bộ này là những người có khả năng truyền đạt tốt, có ngôn ngữ nói và viết phát triển; có khả năng hoạt động nghệ thuật, năng lực giao tiếp, biết xử lý tài liệu.
1
Ông Đồng Văn Thanh (giữa), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất ở các thể loại Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2021-2022. (nguồn Báo Hậu Giang)
Chín là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội.
Bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp quán triệt, truyền đạt và hướng dẫn tổ chức thực hiện đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Trung ương với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, kế hoạch của các cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị tạo sự thống nhất và tăng khả năng “tự đề kháng”; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới bảo đảm sâu rộng, hiệu quả cũng chính là nhiệm vụ, giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả mà Nhân dân đã đạt được trong xây dựng, phát triển đất nước trong những năm qua. Làm tiền đề quan trọng cho sự phát triển, hội nhập của đất nước trong giai đoạn tiếp theo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
 
 
 

Tác giả bài viết: Lệ An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây