CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Liên hiệp có quyền hạn:
1. Đại diện cho các tổ chức thành viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Liên hiệp.
2. Chủ động thiết lập quan hệ và hợp tác với các đối tác nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ được giao làm đầu mối vận động, tham gia quản lý, hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động theo đúng luật pháp Việt Nam.
3. Tổ chức các đoàn đại biểu của Liên hiệp và các tổ chức, tổ chức thành viên ra nước ngoài và mời, đón tiếp các đoàn, tổ chức tương ứng của nước ngoài vào tỉnh Hậu Giang; được cử thành viên tham gia các đoàn của tỉnh đi công tác ngoài nước; tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân.
4. Phối hợp công tác, trao đổi thông tin đối ngoại nói chung, đặc biệt là đối ngoại nhân dân với các cơ quan có liên quan của tỉnh và trung ương; tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh.
5. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thành lập, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể các tổ chức thành viên của Liên hiệp theo yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ; kiểm tra, giám sát, kiến nghị cấp có thẩm quyền trong việc điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài; xử lý vi phạm của các tổ chức phi chính phủ theo quy định pháp luật.
6. Tuyên truyền về hoạt động của Liên hiệp và tổ chức thành viên theo quy định của pháp luật. 
7. Được gây quỹ từ kinh phí đóng góp của các tổ chức thành viên và được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.
Liên hiệp có nhiệm vụ:
1. Làm đầu mối phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân tỉnh Hậu Giang với nhân dân các nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước vì hòa bình, phát triển, độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.
2. Làm đầu mối quan hệ, phối hợp vận động, quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình nhân đạo từ thiện của tỉnh Hậu Giang.
3. Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về những vấn đề liên quan đến hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước, về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh, đấu tranh dư luận trên các diễn đàn xã hội khu vực và quốc tế về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia và chính nghĩa của Việt Nam; góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức quốc tế và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ, nhân dân tỉnh.
4. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Liên hiệp. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Liên hiệp đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Liên hiệp để làm phương tiện hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ các tổ chức thành viên theo quy định pháp luật.
6. Thực hiện một số nhiệm vụ do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây