Projects calling for NGOs Aids in 2013-2017 period

No.

               Projects
Estimated capital
(USD)
Among NGO Fund
 (USD)
Description / Project scope Places
I

AGRICULTURAL, SILVICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT
2.540.000 2.500.000

 05 PROJECTS
 
1 Dự án xây dựng 50 cầu nông thôn dành cho xe hai bánh
Construction of 50 rural bridges for 2-wheelers in Hau Giang
210.000 200.000 50 cầu, đườn giao thông nông thôn 4 huyện trong tỉnh
50 bridges, roads in 4 districts
Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Châu Thành A
2 Dự án mô hình canh tác lúa giảm khí thải nhà kính và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng canh tác lúa trọng điểm tỉnh Hậu Giang
Rice farming model to reduce greenhouse gas and residual plant protection chemicals in improtant  rice farms in Hau Giang
210.000 200.000 Diện tích 6000 ha tại các vùng trọng điểm
6000 ha of important  rice farms
Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Châu Thành A
3 Dự án bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
Preservation and development for rare plants, animals facing extinction threat in Lung Ngoc Hoang natural preservation zone
320.000 300.000 Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
Lung Ngoc Hoang natural preservation zone
Phung Hiep
4 Dự án hỗ trợ sản xuất lúa gạo
 Support for rice production     
1.300.000 1.300.000  
Huyện Vị Thủy, Vị Thanh, Long Mỹ, Châu Thành A
Các huyện
Districts of Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Châu Thành A
5 Dự án Hỗ trợ trang thiết bị nghiên cứu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
Research equipment for high technology agricultural zone
500.000 500.000 Khu nôn nhiệp ứng dụng công nghệ cao 120ha
 
120ha of high technology agricultural zone
Long Mỹ
II LĨNH VỰC Y TẾ
 
HEALTHCARE
10.030.000 9.000.000 05 DỰ ÁN
 05 PROJECTS
 
6 Xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Hậu Giang
Rehabilitation hospital for people with disability
2.500.000 2000.000 Quy mô 200-300 giường
 
Scope of 200-300 patient beds
Vi Thanh
7 Dự án phòng chống các bệnh xã hội
Protection against social diseases
310.000 300.000 Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
 Districts in Hau Giang
Toàn tỉnh
 
Entire province
8 Dự án cải thiện tình trạng sức khỏe phụ nữ có thai và trẻ em suy dinh dưỡng
Improving health for pregnant women and malnourished children
420.000 400.000 Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh
Districts in Hau Giang
Toàn tỉnh
Entire province
9 Chương trình hỗ trợ nha khoa sức khỏe trường học
 
Support for school health and dentistry
300.000 300.000 Hệ thống trường học
 
System of schools
Toàn tỉnh
 
Entire province
10 Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở
 
Empower basic medical system
6.500.000 6.000.000 Tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh
Basic medical system in the province
Toàn tỉnh
 Entire province
III LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ
 
EDUACTION AND VOCATIONAL TRAINING
1.470.000 1.450.000 04 DỰ ÁN
 
04 PROJECTS
 
11 Dự án chống nguy cơ bỏ học giữa chừng cho học sinh nghèo huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp.
 
Prevention of dropout risk for poor pupils in districts of Long My and Phung Hiep
200.000 200.000 1000 học sinh
 
1000 pupils
Long My và Phung Hiệp
12 Dự án hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho các trường THPT vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer
 
Information Technology training for high schools in remote areas and Khmer ethnic group
150.000 150.000 Các trường Tiểu học, THCS,THPT các huyện
Elementary schools, Junior high schools and senior high schools in districts
Các huyện
 
Districts
13 Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho các trường dạy nghề
 
Equipment and ultilities for vocational schools
820.000 800.000 Hệ thống trường dạy nghề tỉnh Hậu Giang
Vocational Schools
Toàn tỉnh
 
Entire province
14 Chương trình hoạt động giáo dục giới tính và kỹ năng sống ở trường THCS...
Sex education and life skill training in junior high schools
300.000 300.000 Hệ thống trường THCS
 
Junior high schools
Toàn tỉnh
 
Entire province
IV LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
 
SOLUTION TO SOCIAL ISSUES
2.050.000 2.050.000 07 DỰ ÁN
 
07 PROJECTS
 
15 Dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Hậu Giang 
Support for disabled chilren in Hau Giang
300.000 300.000 2.000 trẻ em khuyết tật tron độ tuổi từ 0-16
2000 disabled children from the age 0 to 16
Toàn tỉnh
Entire province
16 Dự án phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS                  
Protect against HIV/AIDS contamination
200.000 200.000 Toàn tỉnh
Entire province
Toàn tỉnh
Entire province
17 Dự án tín dụng nâng cao thu nhập phụ nữ nghèo tại 2 xã Vĩnh Viễn và Vĩnh Viễn A tại huyện Long Mỹ
Credit project to increase income for poor women in communes of Vinh Vien and Vinh Vien A , Long My district
150.000 150.000 Tăng thu nhập, giảm nghèo cho 200 hộ phụ nữ nghèo tại hai xã Vĩnh Viễn và Vĩnh Viễn A tại huyện Long Mỹ
To increase income for 200 households of poor women in communes of Vinh Vien and Vinh Vien A
huyện Long Mỹ
 Long My district
18 Dự án nâng cao năng lực hỗ trợ người nghèo phát triển cộng đồng bền vững
Epowering, supporting the poor to develop sustainable community in districts of Long My and Phung Hiep
300.000 300.000 Nâng cao thu nhập cho người dân nghèo, giải quyết việc làm, phát triển chăn nuôi bền vững, giảm khí thải hiệu ứng nhà kính
Increase income for the poor; provide employment; develop sustainable animal husbandry; reduce greenhouse effect
Huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp
 
Districts of Long My and Phung Hiep
19 Dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ huyện LM
Support for production and development of handicraft village in Long My districts
150.000 150.000 Tạo việc làm và thu nhập cho lao động nghèo thất nghiệp
Provide employment and income for unemployed poor labors
huyện Long Mỹ
Long My
20 Dự án hỗ trợ trẻ em chất độc màu da cam
Support for children affected by Agent Orange
350.000 350.000 Toàn tỉnh Toàn tỉnh
Entire province
21 Dự án phát triển cộng đồng
 Community development
600.000 600.000 TT.PT CĐ Ánh Dương
Anh Duong community development center
Toàn tỉnh
Entire province
  TỔNG CỘNG
TOTAL
16.090.000 15.000.000 21 DỰ ÁN
21 PROJECTS
 

  Reader Comments

Links Website

 

 

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second