https://huunghi.haugiang.gov.vn


Thông báo trực tết Dương lịch năm 2022

THÔNG BÁOVề việc phân công trực Tết Dương lịch năm 2021
UBND TỈNH HẬU GIANG
LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                           Số: 09/TB-LH Hậu Giang, ngày 31       tháng      12 năm 2021
   
THÔNG BÁO
Về việc phân công trực Tết Dương lịch năm 2021
 
 
Thực hiện Thông báo số 138/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2022.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang thông báo phân công trực Tết Dương lịch năm 2022 như sau:
 
STT Ngày trực Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01  
Thứ bảy
Ngày 01/01/2022
 
Nguyễn Văn Nhân Chủ tịch 0365174436
 
 
*Lưu ý: Thời gian trực (sáng): từ 7giờ đến hết 17 giờ hàng ngày.
Ca trực có trách nhiệm đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc tết tại phòng Khánh tiết cơ quan,  tóm tắt lại tình hình an ninh, trật tự và bảo vệ an toàn  cơ  quan  trong  ngày. Khi có yêu cầu phải  báo  cáo  về  Văn  phòng  UBND  tỉnh (điện  thoại  số 0293.3878.840 –3878.841).
 
     
 Nơi nhận:
- VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
 
            CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
       Nguyễn Văn Nhân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây